Câu Bị Động (Passive Voice) – Kiến thức thể bị động

Câu bị động là 1 trong những cấu trúc cơ bản không thể bỏ qua nếu bạn đang trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong TOEIC. Cùng Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm cấu trúc này nhé.

Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về thể bị động trong tiếng Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, cách dùng câu bị động một cách chuẩn xác nhất nhé!

Video bài học Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu bị động là gì?

Câu bị động (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thời của động từ ở câu bị động phải tuân theo thời của động từ ở câu chủ động.

Cấu trúc câu bị động

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ ở dạng phân từ 2)

Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia động từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ TO BE được chia ở dạng số nhiều… 

Ví dụ:

  They planted a tree in the garden. (Họ đã trồng một cái cây ở trong vườn.)

     S1      V         O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) Lưu ý: “By them” có thể bỏ đi trong câu.

      S2      be    V (PII)

Nếu là loại động từ có 2 tân ngữ, muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào người ta đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ nhưng thông thường chủ ngữ hợp lý của câu bị động là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

*** Lưu ý chung:

1.  Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được bỏ đi trong câu bị động

Ví dụ:  Someone stole my motorbike last night. (Ai đó lấy trộm xe máy của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe máy của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

2. Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng ‘by’, nhưng gián tiếp gây ra hành động thì dùng ‘with’

> Tham khảo thêm:

 • Mệnh đề quan hệ cách dùng và dấu hiệu nhận biết
 • Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 trong tiếng Anh

II. Chuyển đổi câu chủ động sang bị động trong thì tiếng Anh (Tense)

Công thức chuyển câu chủ động sang câu bị động các bạn học theo bảng dưới đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to + V-infi + O

S + am/is/are going to + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đây là cách chuyển từ thể chủ động sang thể bị động cho 12 dạng thì trong tiếng Anh. Ví dụ áp dụng với động từ “buy” (mua) sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất nhé:

Dạng thì

Thể chủ động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng To + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì hiện tại tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì hiện tại hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì quá khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá thứ tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị đông

Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động, chuyển thành chủ ngữ câu bị động.

Bước 2: Xác định thì (tense) trong câu chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động như hướng dẫn ở trên.

Bước 3: Chuyển đổi chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những chủ ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….

công thức câu chủ động sang câu bị động

Ví dụ:

 • My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

 • John invited Fiona to his birthday party last night.

➤ Fiona was invented to John’s birthday party last month

 • Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** Lưu ý khi chuyển sang câu bị động: 

1. Các nội động từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng không được chuyển thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm)

Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng by nhưng nếu là vật gián tiếp gây ra hành động thì dùng with.

 • The bird was shot with the gun.
 • The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trường hợp to be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa:

 • Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.

Could you please check my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

 • Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy

The little boy gets dressed very quickly.

– Could I give you a hand with these tires.

– No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Mọi sự biến đổi về thời và thể đều nhằm vào động từ to be, còn phân từ 2 giữ nguyên.

 • to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This table is made of wood

 • to be made from: Được làm ra từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

 • to be made out of: Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

 • to be made with: Được làm với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Phân biệt thêm về cách dùng marry và divorce trong 2 thể: chủ động và bị động.

Khi không có tân ngữ thì người Anh ưa dùng get maried và get divorced trong dạng informal English.

 • Lulu and Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu and Joe married last week. (formal)

 • After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marrydivorce là một tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going to divorce Carola

To be/ get married/ to smb (giới từ “to” là bắt buộc)

She got married to her childhood sweetheart.

He has been married to Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.


Nếu bạn muốn nhận tư vấn tham gia các khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình tự biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ của Học viên. Bạn Hãy đăng ký ngay Tại Đây nhé!

III. Các dạng trong câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã cho anh ấy một quả táo.)

                 O1      O2

➤ An apple was given to him. (Một quả táo đã được trao cho anh ta.)

➤ He was given an apple by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của các động từ tường thuật

Các động từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: chủ ngữ; S’: Chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ; O’: Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S’ + V’ + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V’

People say that he is very rich.
→ He is said to be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S’ + V’

People say that he is very rich.
→ It’s said that he is very rich.

Câu nhờ vả với các động từ have, get, make có thể được đổi sang câu bị động với cấu trúc

3. Câu chủ động là câu nhờ vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.
→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. 
(Thomas nhờ con trai mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.
→ Her hair is made to cut by the hairdresser.
(Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband to clean the kitchen for her. 
→ Shally gets the kitchen cleaned by her husband. 
(Shally nhờ chồng dọn giúp nhà bếp)

 

4. Câu chủ động là câu hỏi

– Thể bị động của câu hỏi Yes/No

 

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S’ + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? 
→ Is your room cleaned(by you)?
(Con đã dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S’ + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to my desk?
→ Can you notebook be brought to my desk?
(Em có thể mang vở lên nộp cho tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S’ + be + V3/-ed + by + O’?

Can you move the chair? 
→ Can the chair be moved
(Chuyển cái ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S’ + been + V3/-ed + by + O’?

Has she done her homework? 
→ Has her homeworkbeen done (by her)? 
(Con bé đã làm bài tập xong chưa?)

 

5. Bị động với các động từ chỉ quan điểm, ý kiến

Một số động từ chỉ quan điểm ý kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ anh ta lấy cắp tiền của mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought to have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan là các động từ chỉ nhận thức của con người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang làm gì)
Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành động hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

–  He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)
Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu đến cuối.

Ví dụ:

–  I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard to cry(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

– Thể khẳng định:

 • Chủ động: V + O + …
 • Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây bút xuống)

– Thể phủ định:

 • Chủ động: Do not + V + O + …
 • Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: Do not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

IV. Bài tập về câu bị động

Để rèn luyện kiến thức thể bị động trong tiếng Anh chúng ta đã học ở trên. Bây giờ các bạn cùng làm một số bài tập sau và hãy kiểm tra lại đáp án bài tập đã làm ở phía dưới nhé! ( Lưu ý: không xem đáp án trước khi làm bài tập)

Bài 1: Chuyển câu sau sang câu bị động

1. John gets his sister to clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2:  Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair) ………….. by a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ………………her paper.

3. We got our house (paint) ……………… last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ……………….   a composition.

5. Mark got his transcripts (send)………………. to the university.

6. Maria is having her hair (cut) ……………………. tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)………………………his luggage to his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. repaired

2. to type

3. painted

4. write

5. sent

6. cut

7. carry

Nếu các bạn muốn học TOEIC đừng quên tham khảo những thông tin sau: 

 • TOEIC là gì? Bằng và chứng chỉ TOEIC có giá trị như thế nào?
 • Cấu trúc tiếng anh
 • Trọn bộ 125 Đề thi TOEIC có đáp án hay nhất

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ:

Trên đây là kiến thức bài học về câu bị động trong tiếng Anh hi vọng sẽ giúp các bạn có thể học tiếng Anh được hiệu quả hơn! Nếu trong quá trình học các bạn có bất cứ thắc mắc hay khó khăn gì đừng quên comment dưới bài viết để được đội ngũ giáo viên và chuyên môn Anh ngữ Ms Hoa hỗ trợ nhé! ^^

Bài viết có tham khảo và tổng hợp chọn lọc kiến thức hay

 

Mình đã chạm tay tới giấc mơ nhờ 840 Toeic

Sau một khóa luyện đề lớp D45 của thầy Chính, mình đã nhận được chứng chỉ 840 TOEIC. Những nỗ lực của mình cuối cùng cũng đạt được thành quả mình hạnh phúc vô cùng.

Xin chào các bạn, mình là Hoài Thu – cô gái Hải Phòng chính hiệu. Người ta cứ nói rằng con Hải Phòng mạnh mẽ, cá tính là thế đấy, nhưng không mình đã từng có giai đoạn suy sụp, yếu đuối đến mức cảm giác mọi thứ đang sụp đổ, khép lại ngay trước mắt chỉ vì 1 lý do mình không giỏi tiếng anh. Lúc đó, công việc không ổn định, lương thấp lè tè chưa kể luôn bị áp lực mỗi khi trò chuyện với cấp trên là người nước ngoài. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, cầm chứng chỉ 840 Toeic trong tay cuộc sống của mình như bước sang một trang khác, tươi sáng hơn ngàn lần.

** Xem thêm học viên xuất sắc của Ms Hoa TOEIC:

– 850 TOEIC chạm tay cô sinh viên Marketing Lê Nhật Khả Vy

– Nguyễn Phạm Thiên Ân – cô sinh viên khả ái của Đại học Sư phạm với 945 TOEIC

– Trúng tuyển vào tập đoàn VNG nhờ chứng chỉ TOEIC 820 – Trần Chiến Công

HÃY TÌM CHO MÌNH MỘT NGƯỜI THẦY TỐT

Mình đã từng tự học tiếng anh. Mình đã từng mua đủ loại sách về để làm. Mình cũng đã từng theo dõi mọi trang chia sẻ tài liệu tiếng anh trên facebook để học tập. Nhưng dù có quyết tâm đến đâu thì đến cuối cùng mình cũng không trụ nổi trước đống tài liệu dày cộp, trước hàng trăm lời chia sẻ các cách học khác nhau. Mình như đang lạc trong một mê cung mà không chọn được cho mình một con đường, một cách học hợp lý. Vừa lạc lối lại vừa phải dành thời gian để đi làm ở công ty, đó là lý do mình đã thất bại trên con đường chinh phục thứ ngôn ngữ xinh đẹp này!

Và đó cũng chính là lý do mình tìm đến trung tâm Ms Hoa Toeic để đăng ký học toeic. Lúc đó, mình chỉ mong muốn rằng lớp học này sẽ có thể giúp mình có động lực, gò ép mình phải học. Vượt quá sức tưởng tượng, khi mà mình học lớp D45 cơ sở Bạch Mai của thầy Nguyễn Danh Chính, mọi thứ tuyệt vời đến lạ! Khi mà, những cái mình nghĩ là phải gò ép mình giờ lại rất đỗi tự nhiên, thầy truyền cho mình động lực, phương pháp rõ rang khiến mình thích thú với việc học hơn. Dù bận đến đâu mình cũng cố gắng hoàn thành bài tập thầy giao trước khi đến lớp. Sự nhiệt tình, hiểu biết của thầy làm mình như tìm thấy được lối thoát.

Bảng điểm của Hoài Thu

ĐỪNG TỰ ÔM VÀO MÌNH QUÁ NHIỀU THỨ ĐỂ RỒI BẾ TẮC

Một thời gian dài mình đặt cho bản thân biết bao áp lực nào là mỗi ngày mày phải học hết quyển này, quyển kia hay mày phải làm được bao nhiêu bài đọc. Dồn nén một thời gian dài, mình như muốn được giải thoát vì quá căng thẳng. Chưa kể mỗi lần không thể viết nổi một cái mail hay trò chuyện với sếp đã khiến mình stress nặng.

Mọi thứ đều chênh vênh không có điểm tựa, chính vì vậy mình đã ép bản thân mình đã đặt hy vọng quá nhiều và mong muốn học tiếng anh cấp tốc. Kết quả là thất bại. Khi đăng ký lớp học ở trung tâm Ms Hoa, mình đã học được cách bình tĩnh đối diện với mọi thứ. Thầy giáo ngoài dạy chuyên môn còn chia sẻ với chúng mình rất nhiều điều về cuộc sống. Cùng với khuôn mặt tràn đầy sức sống và hạnh phúc của mấy bạn tư vấn đã làm mình muốn đi học hơn, bớt căng thẳng sau mỗi giờ làm việc.

NIỀM TIN LÀ MỘT ĐIỀU THIẾT YẾU LÀM NÊN THÀNH CÔNG

Sau bao thất bại khi mà tự học thất bại, mình đã dành hết niềm tin vào lớp D45 bên Ms Hoa Toeic. Mình nghe lời thầy dạy, dùng tài liệu của thầy và nghe theo phương hướng thầy định ra cho mình không một chút nghi ngờ. Mình làm theo một cách kiên trì và đã thành công.

** Tài liệu tham khảo:

– Tài liệu luyện nghe Toeic cho mọi cấp độ – hết “điếc” tiếng Anh

– 28 Topic từ vựng “thông dụng” trong TOEIC Part 1-3-4

 125 câu hỏi phỏng vấn đốn tim nhà tuyển dụng

Để có được 840 toeic, mình đã phải tự giải 10 đề trong bộ đề của thầy phát. Nghe lời thầy, sau khi làm xong mình tự check lại xem sai chỗ nào có như vậy mới nhớ lâu được và rút kinh nghiệm. Những kiến thức nào khó mình sẽ hỏi thầy mà thầy nhiệt tình đến lạ! Hết giờ học rồi thầy vẫn tận tụy ngồi giải đáp thắc mắc nếu có bạn nào còn chưa hiểu.

Thế là, sau tất cả những nỗi đau do chính mình gây ra, sự nhiệt tình của một người thầy tuyệt vời và niềm tin mãnh liệt vào trung tâm mình đã làm được. Mình đã được thăng chức, tăng lương và có một công việc như mình mong muốn. Hãy kiên trì theo đuổi ước mơ đừng để vụt mất cơ hội của bản thân chỉ vì không có Toeic các bạn nhé! Điều đó sẽ thật là đáng tiếc đấy!    

Top 50 CV xin việc bằng tiếng Anh chuyên ngành ĐẸP NHẤT!

Cô chào các em 😀 : D Chắc hẳn khi đọc bài viết này của cô các em đang muốn tìm kiếm cho mình những “bộ CV xin việc bằng tiếng Anh đẹp nhất”, phù hợp với chuyện ngành công việc các em chuẩn bị ứng tuyển phải không nào? 

Đừng quên! các em cần học “Cách để viết một CV tiếng anh ấn tượng” trước khi bắt tay vào viết CV nhé!

Cô sẽ không làm các em phải thất vọng vì 50 bộ CV xin việc bằng tiếng Anh cô chia sẻ dưới đây sẽ giúp các em có thể tự tin trình bày thông tin cá nhân, trình độ kiến thức, kinh nghiệm làm việc, tính cách, phẩm chất của em một cách khoa học gây ấn tượng tốt đẹp tới nhà tuyển dụng. 

CV XIN VIỆC BĂNG TIẾNG ANH

50 bộ CV bằng tiếng Anh này là tổng hợp CV chuyên ngành khác nhau, thiết kế độc đáo và thu hút người xem chắc chắn giúp các em tỷ lệ trúng tuyển cao lên rất nhiều nhé! Vậy các em còn chần chừ gì không download về nhỉ.

 Link download Full 50 bộ CV: http://bit.ly/2MeOxJy

 

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm:

 • Hướng dẫn các viết CV xin việc bằng tiềng Anh từ Ms Hoa
 • Mẫu câu hỏi và trả lời khi đi phỏng vấn xin việc
 • Trọn bộ tài liệu tự học TOEIC từ A – Z

Bây giờ chúng ta xem review về một số CV chuyên ngành nhé!

Cv chuyên ngành thiết kế, nhiếp ảnh: 

Cv chuyên ngành Marketing

Cv chuyên ngành kế toán: 

 

Trên đây là TOP 50 CV XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH đẹp nhất các bạn có thể tham khảo để tạo cho mình bộ CV ứng tuyển ấn tượng nhé! Cô Hoa chúc các em thành công trên con đường sự nghiệp bản thân và có công việc ưng ý ^^ 

Ms Hoa TOEIC chia sẻ 

Khóa Học TOEIC, Lộ trình khóa học tại Anh ngữ Ms Hoa

Anh ngữ Ms Hoa – Trung tâm luyện thi TOEIC uy tín không chỉ có đội ngũ giáo viên giảng dạy chất lượng nhất hiện nay mà còn có các khóa học TOEIC được xây dựng khoa học  từ cơ bản đến nâng cao và phù hợp cho từng đối tượng đạt điểm TOEIC như mong muốn.  

➤➤ Đăng ký nhận tư vấn: 

http://bit.ly/tuvantoeic

 

Xem thêm bài viết: 

 • Thi thử TOEIC Online như THẬT Miễn phí có ĐIỂM NGAY
 • Lộ trình luyện thi TOEIC, học TOEIC Mục tiêu 250 – 500
 • Tổng hợp tài liệu tự học TOEIC do Ms Hoa biên soạn
 • Tổng hợp tài liệu từ A- Z chinh phục 990 TOEIC

Dưới đây, cô xin chia sẻ cho các bạn khóa học TOEIC tại Ms Hoa TOEIC bạn có thể tìm hiểu. 

I. Khóa học Pre TOEIC dành cho người mới bắt đầu

1. Đối tượng:

Như tiêu đề khóa học Pre – Đây là khóa dành riêng cho những bạn mất gốc bao nhiêu năm học tiếng Anh mà vẫn chưa có kết quả gì? 

Có thể nói khi học lớp Pre TOEIC đây là các bạn không có nền tảng kiến thức từ vựng, ngữ pháp, phát âm. Khóa Pre TOEIC sẽ giúp bạn củng cố kiến thức nền tảng tốt nhất.

2. Một số thông tin quan trọng về khoá học Pre TOEIC: 

 • Thời lượng khóa học: 24 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng + tham gia CLB tiếng Anh Paint Yourself; event chia sẻ kinh nghiệm luyện thi Toeic miễn phí.
 • Mô hình lớp học: 1-2 giảng viên.
 • Học phí: 3.390.000 vnđ
 • Đầu ra khoá học đảm bảo: 300-350+ điểm (Hoặc CAM KẾT tăng ít nhất 150 – 200 điểm so với điểm đầu vào).  50% học viên đạt 500-600 điểm sau khóa học này.

➤  Xem chi tiết khóa học: Tại Đây

II. Khóa học TOEIC A (MỤC TIÊU 500-550+)​

1. Đối tượng

Khóa học phù hợp cho những bạn đã có kiến thức cơ bản về Tiếng Anh nhưng chưa được hệ thống bài bản theo Format chuẩn TOEIC. Điểm đầu vào tối thiểu 350/990 thi thử tại Ms Hoa TOEIC hoặc đã có điểm thi tại IIG Việt Nam không quá 4 tháng.

2. Một số thông tin quan trọng về khoá học TOEIC A

 • Thời lượng khóa học: 25 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng.
 • Mô hình lớp học: 1-2 giảng viên.
 • Học phí: 3.690.000
 • Đầu ra khoá học đảm bảo: 500-550+ điểm (Hoặc tăng ít nhất 150-200 điểm so với điểm đầu vào)

➤  Xem chi tiết: Tại Đây

III. Khóa học TOEIC B (MỤC TIÊU 650-750+) 

1. Đối tượng 

Khóa học TOEIC B phù hợp với các bạn đã có kiến thức nền tảng cơ bản, bạn đạt khoảng tối thiểu 500/990 điểm khi thi thử tại Ms Hoa TOEIC hoặc có điểm chính thức từ IIG Việt Nam không quá 4 tháng.

2. Thông tin quan trọng về khoá học TOEIC B

 • Thời lượng khóa học: 25 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng.
 • Mô hình lớp học: 1-2 giảng viên.
 • Học phí: 3.990.000
 • Đầu ra khoá học đảm bảo: 650-750+ điểm (Hoặc CAM KẾT tăng ít nhất 150 – 200 điểm so với điểm đầu vào). 

➤ Xem chi tiết: Tại Đây

IV. TOEIC C (Mục tiêu 800-990)

1. Đối tượng: 

Khóa TOEIC C dành riêng cho các bạn có kiến thức tiếng Anh khá mức điểm tối thiểu 700/990 điểm Test trình độ đầu vào. Mức điểm mục tiêu đầu ra của khóa học này là 800-990 điểm sau 26 buổi học + Event + CLB.

2. Thông tin quan trọng khóa TOEIC C

 • Thời lượng khóa học: 26 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng.
 • Mô hình lớp học: 1-2 giảng viên.
 • Học phí: 
 • Đầu ra khoá học đảm bảo: 800 – 990 điểm 
 • Sau khóa học  các bạn thành thạo Kĩ thuật nghe tránh “bẫy” và làm bài thi đọc hiểu trong thời gian sớm nhất cũng như Kĩ năng quản lí thời gian trong lúc thi.

Khóa học TOEIC - Ms Hoa TOEIC

Các bạn xem thêm một số học viên điểm cao: 

 • 10 năm không sử dụng tiếng Anh và sự quay lại ngoạn mục giành 840 điểm TOEIC ở tuổi 35 
 • Trúng tuyển vào tập đoàn VNG nhờ chứng chỉ TOEIC 820 – Trần Chiến Công 
 • 805 TOEIC cùng ước mơ trúng tuyển tập đoàn đa quốc gia của Vũ Quốc Tuân 
 • Tăng 265 điểm chỉ sau hai tháng, cô sinh viên PR cầm chắc trên tay chứng chỉ TOEIC 880 

V. Khóa học TOEIC 4 kỹ năng A+ (Mục tiêu 400 – 450+ Nghe Đọc; 70-110+ Speaking; 70-110+ Writing)

1. Đối tượng

Khóa học giao tiếp thông qua TOEIC 4 KĨ NĂNG A Plus được thiết kế dành cho đối tượng học viên đạt được mức điểm tối thiểu 300/990 điểm Listening & Reading. Bạn nào muốn tự tin thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo phục vụ cho công việc thì hãy lựa chọn TOEIC 4 kỹ năng nhé!

2. Thông tin khóa học TOEIC 4 kỹ năng A+

 • Thời gian: Hơn 2 tháng (26 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng)
 • Học phí: 4.290.000 (đã bao gồm giáo trình, phí gửi xe, quà tặng giữa kỳ, cuối kỳ cho học viên xuất sắc, Tea break, tham dự CLB, Event … )
 • Mục tiêu đầu ra: Đạt 400-450+/ 990 điểm (Hoặc tăng ít nhất 100 – 150 điểm so với điểm đầu vào) 2 kĩ năng Listening + Reading  và​ Đạt 70-110+/ 200 điểm mỗi kĩ năng Speaking, Writing.

➤ Xem chi tiết: Tại đây

VI. Khóa TOEIC 4 Kỹ năng B+ (Mục tiêu 550 – 600+ Nghe, Đọc; 110-160 Speaking; 110-160 Writing)

1. Đối tượng

Khóa học TOEIC B Plus thiết kế dành cho đối tượng học viên đạt được mức điểm TOEIC Nghe + đọc là 450/990 điểm, mong muốn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trong môi trường làm việc toàn cầu, tự tin và hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

2. Thông tin khóa học TOEIC 4 kỹ năng B+

 • Thời gian: Hơn 2 tháng (26 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng)
 • Học phí: 4.690.000 (đã bao gồm giáo trình, phí gửi xe, quà tặng giữa kỳ, cuối kỳ cho học viên xuất sắc, Tea break, tham dự CLB, Event … )
 • Mục tiêu đầu ra: Đạt 550-600+/ 990 điểm 2 kĩ năng Listening + Reading (Hoặc tăng ít nhất 100 – 150 điểm so với điểm đầu vào) và Đạt 110-160+/ 200 điểm mỗi kĩ năng Speaking, Writing

➤ Xem chi tiết khóa học: Tại Đây

KHÓA HỌC toeic 4 KỸ NĂNG

VII. Lớp luyện thi TOEIC cấp tốc (Theo yêu cầu của Học viên)

1. Đối tượng

Khóa học luyện thi Toeic Cấp Tốc được thiết kế nhằm giúp các học viên có nhu cầu Luyện thi Toeic trong một thời gian ngắn (2 tuần – 1 tháng hoặc tùy thuộc vào yêu cầu thời gian của học viên) đạt được mục tiêu điểm như kì vọng.

2. Thông tin khóa cấp tốc

Khóa học giúp học viên nắm chắc kĩ năng làm bài thi Toeic đồng thời củng cố, nâng cao kiến thức xuất hiện trong bài thi. Lớp luyện thi TOEIC cấp tốc sẽ tùy theo trình độ đầu vào, học viên sẽ được cung cấp giáo trình phù hợp.

Dưới đây là học phí lớp cấp tốc: 

Sỹ số
 
Học phí 01 buổi/học viên Học phí Trung bình 01HV/khóa/26 buổi
01 Học viên 1.300.000 đ
 
33.800.000 đ
02 Học viên 800.000 đ
 
20.800.000 đ
03 Học viên 650.000 đ
 
16.900.000 đ
04 Học viên 550.000 đ
 
14.300.000 đ
05 Học viên 500.000 đ 13.000.000 đ
06 Học viên 420.000 đ
 
10.920.000 đ

➤ Mọi thông tin chi tiết về khóa cấp tốc các bạn xem chi tiết: Tại Đây

 VIII. Khoá học tiếng Anh doanh nghiệp – Ms Hoa TOEIC

1. Đối tượng

Khóa tiếng Anh doanh nghiệp dành riêng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ tiếng Anh thành thạo, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh Chuyên ngành và nâng cao cơ hội cạnh tranh trên thị trường. 

2. Thông tin khóa học

 • Địa điểm đào tạo: Tại quý doanh nghiệp hoặc tại các cơ sở của Ms Hoa TOEIC
 • Lịch học: Quý doanh nghiệp chọn lịch
 • Số lượng học viên: Trung bình 10-20 học viên/lớp
 • Giáo viên: Đội ngũ giảng viên (Inspriration Messengers) giàu kinh nghiệm về luyện thi TOEIC, Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh chuyên nghành của Ms Hoa TOEIC giảng dạy. 

➤ Xem chi tiết về khóa học: Tại đây

Các em muốn học TOEIC hãy để ms Hoa TOEIC cùng đồng hành với các em trên con được chinh phục TOEIC đạt điểm cao nhé:

➤➤ Đăng ký nhận tư vấn: 

http://bit.ly/tuvantoeic

Ngọc Thảo: Từ cử nhân Kế toán trở thành Leader tư vấn cơ sở Phan Đăng Lưu

Hành trình bắt đầu công việc cô cử nhân kế toán tại Ms Hoa

Cô gái đến từ Đăk Lăk – Nguyễn Thị Ngọc Thảo – tốt nghiệp ngành Kế toán tại Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh từ 3 năm trước. Thời đấy, trường Thảo không yêu cầu điểm tiếng Anh, tuy nhiên mỗi lần lướt Facebook, Thảo để ý có một group TOEIC cứ nhảy lên newsfeed miết luôn, rồi thấy các bạn réo trường đòi học TOEIC, Thảo tò mò không biết TOEIC là cái gì. Cô gái xinh xắn này thử đi tìm hiểu, sau cùng lại dần thích TOEIC, nên bắt đầu đi học, học hết được 3 quyển:

Starter TOEIC

Developing skills for TOEIC test

TOEIC Analyst + 600 words essential for TOEIC

Thời gian còn lại Thảo đi học một khóa tiếng Anh giao tiếp 3 tháng, rồi ghi danh tham gia một cuộc thi hùng biện tiếng Anh, “thật vi diệu em thắng cuộc, nhận được 2 triệu đồng – số tiền rất lớn khi còn là sinh viên lần đầu tự kiếm được – em chạy đi mua liền một bộ sách Economy 1,2,4,5 về cày (3 năm trước bộ này HOT lắm lắm, giờ hạ nhiệt một tý rồi). Cho tới giờ, bộ sách Economy em vẫn giữ nguyên vẹn, càng học em càng thấy thích TOEIC. Nó luôn khơi dậy trí tò mò trong em, dù là có lúc em chán, tuy nhiên em chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ TOEIC hay xa hơn là từ bỏ Tiếng Anh cả. Giờ với em, nó không phải là một môn học mà là một người bạn, nghe có vẻ “điên”.

Cô gái 21 tuổi năm ấy, mang chung tâm lý của những sinh viên mới rời giảng đường, coi thất nghiệp là một nỗi ám ảnh nên cố gắng tìm công việc trước lễ tốt nghiệp 1 tháng và tiến hành gửi hồ sơ, tuy nhiên công việc em tìm kiếm lại không liên quan gì tới chuyên ngành đã học suốt 3 năm cả, Thảo nghĩ do chưa đủ duyên. Cuối cùng cô gái xinh xắn này chọn Ms Hoa TOEIC vì muốn làm việc tại môi trường Tiếng Anh càng nhiều càng tốt, và bởi đây là đơn vị đào tạo nhiều học viên TOEIC >800 nhất cả nước, Thảo nghĩ đây chính là nơi em muốn dừng chân.

Với trung tâm, cái đầu tiên em ấn tượng đó là đội ngũ tư vấn và giáo viên thân thiện rất vui vẻ và tình cảm. Với công việc tư vấn thì có nhiều thứ để chia sẻ, nhưng điều quan trọng nhất cũng là quyết định giữ chân em tới bây giờ là giúp được các bạn học viên định hướng và hoàn thiện kĩ năng tiếng Anh cần thiết. Vì em cũng từng là sinh viên, cũng từng cảm thấy mông lung như các bạn ấy, nhưng em may mắn hơn vì thực sự thích Tiếng Anh nên mọi thứ em làm và học đều tự nhiên tới.

Đối với em, phương pháp truyền cảm hứng rất hay đặc biệt là mỗi giáo viên lại có cách truyền lửa cho học viên khác nhau. Đi học rất hào hứng và vui. Em thực sự rất ngưỡng mộ các thầy các cô tại Ms Hoa TOEIC, từ kiến thức tiếng Anh quá chuẩn, cách truyền đạt max vui luôn, bên cạnh đó quan niệm sống và kiến thức ở những lĩnh vực khác cũng vậy, như là “biết tuốt”.

Ngọc Thảo học lớp A của thầy Hữu Mạnh, lớp B của thầy Phước Lộc, Thảo nói em thật sự quý các thầy, dù hết khóa học hay sau này như thế nào em vẫn luôn kính trọng và yêu quý các thầy.

Do lớp B cần phải tự giác nhiều, nên thầy giao bài tập và kiểm tra hàng ngày sau đó gửi thêm tài liệu về làm nữa, thầy vui tính và rất nhiệt tình. Đầu khóa thầy có hỏi lớp về mong muốn điểm bao nhiêu nên ai làm biếng cái thầy lôi điểm ra hỏi là nhột nhột tự lo mà học!

Ban đầu học chắc chắn ai cũng gặp khó khăn nhưng mọi thứ sẽ ổn nếu mình có động lực và chăm chỉ. Điều quan trọng nhất là bản thân mình có chịu nỗ lực, có chịu học không? Phương pháp tài liệu chỉ là cái phụ thôi và nó có nhan nhản khắp nơi cái đó trung tâm, thầy cô có thể chỉ được nhưng để bản thân ngồi vào bàn học thì cần ý chí sự nghiêm túc của bản thân người học. Bình thường em sẽ tạo sự ép buộc với bản thân ví dụ làm xong 1 test thì được chơi game hay coi phim. Và đặt chỉ tiêu 1 ngày ít nhất phải học được 1 chút dù một chút cũng là thành công. Nếu muốn có những thứ mình chưa có thì phải làm những điều mình chưa từng làm hơn nữa em không được đào tạo nền tảng bài bản như các bạn chuyên anh nên càng phải cố gắng hơn. 855 điểm TOEIC vẫn chưa phải là kết quả bản thân em mong muốn, em sẽ tiếp tục chinh phục TOEIC ở những nấc thang cao hơn.

Thầy Lộc từng nói một câu mà em nhớ tới giờ đó là học Tiếng Anh cần chăm chỉ thì kiến thức tới nó mới ở lại được. Bởi vậy em mới nói hãy xem việc học tiếng Anh như tán một cô gái, cần thời gian, đều đặn, nhẹ nhàng và cần bạn đặt tâm vào thì sẽ thành công.

Là người có niềm yêu thích đặc biệt với tiếng Anh, em thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được là thành viên của ngôi nhà chung Ms Hoa TOEIC, chặng đường gần 3 năm gắn bó cho em rất nhiều những kỉ niệm, trải nghiệm. Nơi này cho em sự tiếp xúc hàng ngày với tiếng Anh, với những bạn trẻ cần TOEIC để ra trường, để xin việc, để mở những cánh cửa mới của cuộc đời, với cả những anh/chị đã đi làm mong muốn thăng tiến hơn nữa. Cám ơn trung tâm Anh ngữ Ms Hoa TOEIC, cám ơn cô Hoa, đội ngũ Sứ giả, đồng nghiệp và các bạn học viên đã cho em những trải nghiệm đáng quý hôm nay! ^^

TRỌN BỘ TÀI LIỆU TỰ HỌC TOEIC 0 – 990 TOEIC {PDF + VIDEO + AUDIO}

Trọn bộ tài liệu tự học TOEIC (sách TOEIC, bí kíp ôn luyện, video miễn phí) độc quyền Anh ngữ Ms Hoa, khám phá ngay.

Các em ơi! Để giúp các em không phải mất quá nhiều thời gian tìm tài liệu TOEIC, hay chọn lựa học sách TOEIC nào tốt phù hợp với trình độ bản thân. Hôm nay cô sẽ chia đầy đủ bộ tài liệu tự học TOEIC hay nhất từ 0 – 990 TOEIC nhé! Và điều đặc biệt là các em sẽ có chuỗi video bài giảng TOEIC từ chính cô hướng dẫn đó. 


➥ Lộ trình luyện thi TOEIC, học TOEIC Mục tiêu 250 – 500: Xem ngay

➥ Lộ trình tự luyện thi TOEIC từ 0 – 990 đi kèm: Xem chi tiết

➥ Test thử trình độ TOEIC Online miễn phí có điểm ngay: Tại đây


Các em hãy sẵn sàng chuẩn bị download sách về và học thôi! 

Từ vựng – Ngữ pháp

Sách từ vựng và sách ngữ pháp tiếng Anh thì có nhiều, tuy nhiên cô không muốn các em sử dụng quá nhiều sách học mà không hiệu quả. Các em chỉ cần tập trung vào bổ trợ kiến thức từ vựng và ngữ pháp là tốt nhất nhé! 

English Grammar in Use

#1. English Grammar in Use – Raymond Murphy

Đây là cuốn ngữ pháp tiếng Anh kinh điển, rất nhiều bạn đã áp dụng và thành công! Cuốn này các em sẽ sử dụng xuyên suốt trong cả quá trình học vì English Grammar in Use chính là tổng hợp tất cả kiến thức ngữ pháp tiếng Anh mà không thể bỏ qua.

➣ Link download: TẠI ĐÂY

#2. 600 từ vựng TOEIC căn bản không thể bỏ qua!

Đây là cuốn sách TOEIC 600 từ vựng TOEIC cung cấp bạn từ vựng cơ bản của 50 chủ đề hay xuất hiện nhiều nhất trong đề thi TOEIC. Các em chịu khó học, ghi nhớ và hiểu về 600 từ vựng TOEIC này thì việc các em ôn thi TOEIC dễ dàng hơn rất nhiều. 

➣ Link tải sách: DOWNLOAD

 • audio mp3 CD 1
 • audio mp3 CD 2

600 từ vựng TOEIC

Tài liệu đặc biệt – Chuỗi video bài giảng từ Ms Hoa

Đồng hành với các em trên con đường chinh phục TOEIC, không chỉ có những bộ tài liệu TOEIC hay mà cô chính thức chia sẻ tới các em chuỗi video bài giảng online. Đây là bài học quý báu mà cô dành tâm huyết để xây dựng trong suốt quá trình giảng dạy, nghiên cứu về TOEIC. Đăng ký ngay để được học miễn phí ngay hôm nay.

Chuỗi video bài học phân theo kiến thức: từ vựng, ngữ pháp, bẫy trong đề thi TOEIC, chiến thuật làm bài…

Chuỗi bài học bao gồm:

 • Khóa Học TOEIC Mất Gốc Online Miễn Phí ( 10 video bài học)

 • Tránh bẫy TOEIC siêu tốc (11 video bài học)

 • Xây nền tảng TOEIC cấp tốc (12 video bài học)

 • Mẹo TOEIC hay mỗi ngày (30 video bài học)

 • Tips TOEIC mỗi ngày – Nhỏ nhưng có võ (18 video) 

 • Học tiếng Anh qua bài hát ( 20 video)

 • Chữa đề TOEIC miễn phí (25 video)

 • Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn cùng Ms Hoa (25 video)

Level TOEIC 0 – 350:

Ở trình độ bắt đầu các bạn không cần phải học quá nhiều tài liệu làm gì? Cô giới thiệu các bạn 3 cuốn sách: Very Easy Toeic, Toeic Starter, Bộ Big Step 1,2. Các em chỉ cần chọn 1 trong 3 cuốn sách này học thôi nhé! Không cần lựa chọn học hết sách làm gì?

#3. Very Easy Toeic

Sách Very Easy TOEIC Second Edition là cuốn được biên soạn dành riêng cho người mới học tiếng Anh cần bắt đầu luyện thi Toeic chưa có kiến thức nền tảng về từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Cuốn sách bao gồm 12 bài học lớn. Mỗi bài học cung cấp cho các kiến thức tiếng Anh và bài tập hỗ trợ để bạn luyện tập và củng cố kiến thức vừa học.

➣ Link tải sách: DOWNLOAD

very easy toeic

#4. Toeic Starter

Sách luyện thi TOEIC Starter TOEIC được biên soạn dành cho những người học tiếng Anh trình độ sơ cấp có nhu cầu bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC. Tài liệu này sẽ hỗ trợ cho các bạn những kiến thức trọng tâm sẽ thường có trong kỳ thi TOEIC thực sẽ giúp bạn làm quen dần với đề thi TOEIC một cách từ từ.

➣ Link tải sách: TẠI ĐÂY

#5. Bộ Big Step 1,2

Big Step 1,2 là bộ sách TOEIC dành cho các bạn ôn thi TOEIC giai đoạn bắt đầu cần làm quen với đề thi TOEIC. Cả 2 Cuốn sách này cung cấp cho các bạn kiến thức 12 chủ điểm lớn trong đề thi TOEIC. Các bạn tập trong 2 cuốn này đều được lấy từ đề thi TOEIC (đa phần lựa chọn câu dễ) nên giúp các em bắt đầu ghi nhớ các dạng câu hỏi trong đề thi TOEIC.

LINK DOWNLOAD: TẠI ĐÂY

Level TOEIC 350 – 550

550 TOEIC chắc hẳn là mục tiêu mà nhiều bạn đang hướng tới để đủ điều kiện ra trường phải không nào? Các em học những cuốn sách dưới đây: 

#6. Big Step 3

Nâng cấp hơn so với Big Step 1 và 2, cuốn Big Step 3 là tổng hợp kiến thức quan trọng của 2 cuốn sách trước cùng với đó nâng cấp hơn về kiến thức để giúp các em nâng cao trình độ của mình một cách tốt nhất.

➣ Link Download: TẠI ĐÂY

#7. Sách: “Thói quen ra đề và bí quyết tránh bẫy Part V” – Ms Hoa TOEIC

Đây là cuốn sách tâm huyết của cô được đúc rút qua kinh nghệm nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về TOEIC. Cuốn sách này của cô hi vọng sẽ giúp các em chinh phục Part 5 một cách dễ dàng nhất nhé! Tuy nhiên, Sách: “Thói quen ra đề và bí quyết tránh bẫy Par V” không có file PDF nên các bạn cần phải mua ở hiệu sách nhé! Giá khoảng 150.000đ/cuốn.

#8. ETS 2020

ETS 2020 TOEIC Test là bộ đề được cập nhật mới nhất năm 2020 được tổng hợp và biên soạn dựa theo cấu trúc đề thi TOEIC format mới, là một trong những bộ tài liệu hay và quan trọng cho những ai muốn luyện thi TOEIC.

➣ Link tải: Click tại đây

Level 550 – 750

Bắt đầu chúng ta đã lên trình độ cao hơn rồi đó các em, hãy cố gắng chăm chỉ học nhé! Cô nhắc thêm là cuốn English Grammar in Use – Raymond Murphy ở trên các em sẽ vẫn tiếp tục sử dụng để củng cố kiến thức ngữ pháp nhé!

#9. Sách Toeic Analyst

TOEIC Analyst chính là lựa chọn khá phù hợp, bởi sách phân tích kỹ về các dạng trong bài thi TOEIC để giúp bạn hiểu rõ về cấu trúc đề thi cũng như kiến thức mở rộng hơn.

➣  Link tải sáchClick tại đây

#10. Tomato Intensive new TOEIC listening + reading

Khi ôn thi TOEIC cực kỳ hay mà nhất định các bạn không thể bỏ qua bởi Tomato Intensive new TOEIC listening và Tomato Intensive new TOEIC reading sẽ đem đến cho bạn có cái nhìn chi tiết về đề thi TOEIC. Tomato Intensive new TOEIC listening + reading kiến thức khá nâng  cao nhé phù hợp với trình độ mục tiêu 750 của các em.

➣  Link tải sáchClick tại đây

Tomato Intensive new TOEIC listening + reading

#11. Econmy TOEIC từ Vol 1 – 5

Thực chất bộ Economy TOEIC từ Vol 1 – 5 là bộ tổng hợp đề thi TOEIC cuốn này phù hợp ở mọi trình độ cho các bạn đều có thể học được. Tuy nhiên, ở level 550 – 750 cô mới chia sẻ vì ở trình độ này các em học bộ Economy TOEIC sẽ dễ dàng và luyện đề hiệu quả nhất. 

➣ Link tải Econmy TOEIC từ Vol 1 – 5: http://bit.ly/2MnhTpc

➣ Link tải Economy TOEIC 2019: Click tại đây

economy toeic

Level 750 – 850

#12. TOEIC Training Comprehension 860 (Jim Lee)

Jim Lee là tác giải có nhiều đầu sách TOEIC hay, như tựa đề cuốn sách các em cũng có thê biết rồi đúng không? Sách TOEIC Training Comprehension 860 target cho các em đạt điểm TOEIC trên 800+

 Link download sách:

 • TOEIC Training Listening Comprehension 860: TẠI ĐÂY
 • TOEIC Training Reading Comprehension 860TẠI ĐÂY

#13. Sách Longman Preparation Series for the TOEIC Test – Advanced Course

Với trình độ nâng cao các bạn sẽ học thêm những cuốn sách khó hơn trong bộ sách Longman Preparation Series for the TOEIC Test ở trình độ nâng cao (Advanced Course)

➣  Link tải: Click tại đây

Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course + Advanced Course

Level 850 – 990

Đạt tới điểm số TOEIC cao 850+ vậy thì sách TOEIC nào phù hợp với các em để ôn luyện bây giờ? 

Cô muốn nói với các em rằng khi đã đạt điểm TOEIC 850+ các em không cần phải học thêm sách nào nữa, thay vì đó các em hãy làm những điều sau: 

#1. Học lại kiến thức cũ đã học, bởi các em đã học rất nhiều rồi! Giờ học lại những chủ điểm kiến thức bạn đang nhầm lẫn hay không vững chắc. 

#2. Luyện Nghe tiếng Anh nhiều hơn và đọc báo, truyện tiếng Anh nhiều hơn. Đây là cách giúp bạn củng cố kiến thức cực kỳ hiệu quả nhé.

#3. Luyện đề TOEIC. Ở trên cô đã chia tới các em rất nhiều bộ đề TOEIC ( Economy TOEIC, ETS…) 

BỘ ĐỀ THI TOEIC

Cô giới thiệu tới các bạn những bộ đề thi TOEIC mới nhất, chất nhất và sát với đề TOEIC sẽ giúp các em có thể luyện đề một cách hiệu quả nhé!

10 bộ chữa đề TOEIC từ Anh ngữ Ms Hoa

 • DOWNLOAD

Bộ chữa đề FULL ETS 1000 – Anh ngữ Ms Hoa

 • DOWNLOAD

BỘ CHỮA ĐỀ ECONOMY VOL 1

 • DOWNLOAD

BỘ CHỮA ĐỀ ECONMY VOL 3

 • DOWNLOAD

Trên đây là toàn bộ những tài liệu TOEIC mà cô muốn chia sẻ tới các bạn chinh phục 990+ TOEIC. Hi vọng rằng sẽ giúp các bạn có thể tự tin tự học TOEIC tại nhà đạt điểm cao như mong muốn.

Các em đừng quên comment những gì các em khó khăn khi học TOEIC để cô hỗ trợ nhé ^^
Anh ngữ Ms Hoa – Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.

TỪ VỰNG TOEIC – BAO NHIÊU LÀ ĐỦ VÀ CÁCH HỌC HIỆU QUẢ

Chắc hẳn khi Search google từ khóa” Từ vựng TOEIC” các em sẽ thấy xuất hiện nhiều bài viết nào là 600 từ vựng, 1500 từ vựng hay 3000 từ vựng cần học… Các em cả thấy hoang mang không biết phải học từ vựng TOEIC như thế nào? học bao nhiêu là đủ? Và cô nhận ra rằng đa số các bạn đang ôn thi TOEIC ở trình độ “mới bắt đầu” hay “có chút kiến thức nền tảng” đều gặp vấn đề chung về TỪ VỰNG TOEIC.

Các em xem thêm bài viết:

 • Thi thử TOEIC Online như THẬT Miễn phí có ĐIỂM NGAY
 • TRỌN BỘ TÀI LIỆU TỰ HỌC TOEIC 0 – 990 TOEIC {PDF + VIDEO + AUDIO} 
 • Khóa Học TOEIC, Lộ trình khóa học tại Ms Hoa TOEIC 
 • Lệ phí thi TOEIC 2018 và địa điểm đăng ký thi TOEIC 

Từ vựng ví như những “viên gạch” cần có để xây một ngôi nhà chắc chắn, mà ít gạch thì chúng ta xây nhà nhỏ, nhiều gạch xây nhà lớn. Chính vì vậy, khi học tiếng Anh vốn từ vựng sẽ quyết định tới khả năng “nghe, nói, đọc, viết” bằng tiếng Anh của các em ở trình độ như thế nào?

Để giúp các em không phải khó khăn trong việc học từ vựng TOEIC cô sẽ chia sẻ kinh nghiệm mà cô đã đúc rút trong quá trình học tiếng Anh và giảng dạy cho hàng ngàn học viên của mình nhé! Hi vọng các em sẽ đón nhận và áp dụng một cách hiệu quả nhất!

từ vựng TOEIC

I. TÀI LIỆU TOEIC

Beginner (Chưa bao giờ học hoặc mất gốc): Cô chắc đa phần những bạn đều rơi vào trạng thái nhiều năm học tiếng anh cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến khi cả đại học 😀 mà kết cục vẫn không giỏi tiếng Anh. 

Ở trình độ này cô khuyên các em không nên cố ham hố học nhiều từ vựng làm gì? Mỗi ngày em học cho cô 2 – 3 từ thôi, các từ xoay quanh chủ đề cuộc sống của chúng ta. Trong đó có cuốn sách rất thích hợp đó là 600 từ vựng TOEIC căn bản – cuốn này các em có thể học xuyên sốt trong cả chặng đường học TOEIC sau này.  Link download: 600 từ vựng TOEIC

Pre-Intermediate (Biết ngữ pháp và từ vựng cơ bản): Vẫn học cuốn 600 từ vựng TOEIC căn bản các em nhé! Hãy học và ghi nhớ được hết từ vựng ở cuốn này là các em đã rất giỏi rồi. Bởi các từ vựng trong cuốn sách này sẽ được sử dụng trong bài thi TOEIC rất nhiều, nếu các từ vựng căn bản mà các em không ghi nhớ được thì đừng nghĩ tới học những từ vựng “nâng cao” nhé!

Intermediate : Chắc hẳn lúc này các em đã vốn từ vựng nền tảng khá tốt rồi đúng không? Bây giờ hãy học bộ từ vựng có tên “3420 Từ vựng TOEIC”. Link download: Tại Đây

Advanced: Ở trình độ này các bạn đã có vốn từ vựng tốt, nếu bạn thực sự học hết 2 cuốn sách từ vựng cô chia sẻ trên chỉ cần luyện tập và ghi nhớ chúng là được nhé! Kết hợp đọc nhiều sách báo cô chia sẻ ở dưới đây. 

II. SÁCH, BÁO, TRUYỆN TIẾNG ANH

Các em hãy nhớ đừng nghĩ rằng chỉ sử dung tài liệu từ vựng mới học được từ vựng TOEIC mà còn có một số nguồn quan trọng đó là: sách, báo, truyện tiếng anh. 

Sách: Lựa chọn đầu sách tiếng Anh mà em yêu thích.

Báo: CNN, Dalymail (www.dailymail.co.uk) – cập nhật tin tức, thesun (www.thesun.co.uk) trang báo về thế giới showbiz quốc tế; New York Times, Mỹ ( (www.nytimes.com)Tin tức, bình luận, quan điểm của Washington, kinh doanh, thể thao, điện ảnh.

Truyện:

Mất gốc: Các bạn mới bắt đầu nên học đọc truyện tiếng Anh trẻ em nhé! Các em hãy tìm kiếm cho mình khoảng 5 – 10 cuốn truyện tiếng Anh và luyện đọc hằng ngày. Những câu nói trong truyện rất đơn giản và gần gũi cuộc sống giúp các em ghi nhớ cả từ vựng và cách sử dụng của câu

Các bạn khá học có thể chọn: Bộ truyện tiếng anh Doremon, Harry potter… đây những bộ truyện tiếng anh rất hay và dễ cuốn hút các em đọc. Cô rất thích bộ Harry potter đọc đi đọc lại nhiều lần và chính bộ sách đem đến cho cô vốn từ vựng rất nhiều các em nhé.

III. CÁCH HỌC TỪ VỰNG TOEIC HIỆU QUẢ

Đối với cách học từ vựng TOEIC cô nói thật không có cái gì là bí kíp thần thánh hay thủ thuật nào để giúp các em nhớ một từ vựng cả. Tất cả chỉ là một quá trình các em học, học, ghi nhớ và lại học nhé! Tại sao lại như vậy, bởi vì cứ sau khoảng thời gian 90 ngày những thông tin bạn đã tiếp nhận trước đó có thể sẽ bị mất đi và bạn cần học lại để tiếp nhận thông tin.

Từ vựng tiếng Anh chính là thứ các em rất dễ “đánh rơi”. Hôm nay học ngày mai nhớ, ngày kia nhớ mang máng và tới ngày kế tiếp là quên không nhớ gì? 😀 Cái này cô thấy các em vẫn đang gọi là “rơi não” ý 😀 

Vậy làm thế nào để học từ vựng tiếng Anh hiệu quả đó chính là CHĂM CHỈ + HỌC CÓ HỆ THỐNG.

Đây là video bài học cô đã Bí kíp học từ vựng TOEIC hiệu quả các em đừng bỏ qua nhé!

#1. Nhìn một từ vựng đó nhiều lần: 

Khi các em luyện viết từ vựng tiếng Anh nhiều lần trong một thời gian nhớ nhưng rồi sau đó vẫn quên nhưng các em chỉ cần nhìn từ vựng nhiều lần nhưng lại nhớ rất lâu. Ví dụ có những từ vựng các em thấy xuất hiện nhiều trên Tivi, internet thì các em nhớ rất lâu. 

Áp dụng điều trên thì các em hãy làm như sau:

– Với những từ vựng tiếng Anh gắn liền đồ vật trong nhà thì các em có thể viết ra và dán vào đồ vật đó, nhiều lần các em nhìn thấy các nhớ rất lâu. 

– Những từ vựng khó không nhớ nổi, các em cứ viết ra giấy riêng tổng hợp danh sách từ vựng khó. Cô tin chắc rằng lần sau các em sẽ gặp từ đó ở bài đọc khác, hay câu chuyện hoặc xuất hiện trong bộ phim nào đó. Sau nhiều lần tiếp xúc như vậy các em sẽ tự nhớ. 

#2. Nghiên cứu kỹ về từ vựng cần học

Có một điều các em nhiều khi học từ vựng hay quên đó chính là các em chỉ học mặt chữ của từ mà không học các khía cạnh khác: loại từ, phát âm, các từ anh em họ hàng đi kèm hay cả đối thủ của từ đó chính là từ trái nghĩa…

Đối với những bạn mới bắt đầu ngữ pháp tiếng Anh còn kém, cô không muốn các em phải học áp dụng từ mới vào một câu tiếng Anh dài và khó. Thay vào đó các em hãy kiểm tra từ vựng đó trên từ điển online uy tín Oxford sẽ giúp các em có được cái nhìn tổng quan về một từ vựng và nghiên cứ về đó sau đó hãy thử đặt một ví dụ ngắn đơn giản thôi. 

#3. Ghi âm những từ vựng đã học

Thường các bạn học từ vựng hay có thói quen viết ra giấy nhiều lần để ghi nhớ, tuy nhiên các bạn hãy áp dụng cách học từ vựng bằng cách ghi âm từ vựng đó. Như ở trên cô, nguyên tắc 2 các em cần phải nghiên cứu kỹ về từ vựng cần hoc, học phát âm từ đó.

Chính vì vậy, khi học từ vựng nào đó các em hãy học phát âm và ghi âm lại từ đó để kiểm tra xem mình đã nói chuẩn chưa bằng cách so sánh với phát âm của từ điển Oxford và nếu bạn nói chưa chuẩn hãy luyện phát âm lại đúng cho thật chuẩn.

#4. Đều đặn, liên tục và Học lại

Muốn trí não ghi nhớ được các bạn phải nhớ lại nguyên tắc 1, tiếp xúc thật nhiều và đều đặn. Hãy học chăm chỉ hằng ngày, đều đặn, mỗi ngày một ít thay vì một ngày học thật nhiều và lâu lâu mới học 1 lần.Mỗi ngày bạn học một ít, nhưng sau thời gian học chăm chỉ và liên tục các bạn sẽ có vốn từ vựng tiếng Anh rất lớn.

Đặc biệt từ vựng lâu ngày bạn không sử dụng đến thì bạn sẽ dễ quyên chính vì vậy các bạn cần phải “học lại”. Thay vì học từ mới nhưng những từ cũ bạn đã từng học lại quên thì tại sao bạn không học lại những từ cũ để ghi nhớ sâu hơn. 

Các bạn xem thêm bài viết khác:

 • Trọn bộ 125 đề thi TOEIC 2018 có đáp án
 • Cấu trúc đề thi TOEIC 2019
 • Lộ trình tự luyện thi TOEIC cho người bắt đầu

Cô hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có thể học từ vựng TOEIC dễ dàng, hiệu quả và không cần phải lo lắng về việc cần học bao nhiêu từ vựng cho đủ nhé! 

Chúc các em học tốt và đạt được điểm TOEIC cao như mong muốn.

KHÓA HỌC TOEIC 450 – 500+ CHO NGƯỜI MẤT GỐC tại Anh ngữ Ms Hoa

Khóa luyện thi TOEIC từ mất gốc đến 500+ TOEIC. Anh Ngữ Ms Hoa cam kết đầu ra, học lại hoàn toàn MIỄN PHÍ nếu không đạt yêu cầu.


Bạn cần 450 đến 550 TOEIC để đủ điều kiện ra trường?

Bạn cần tiếng Anh để xin việc/ nhảy việc?

Bạn cần thi TOEIC để thăng tiến trong sự nghiệp?

TOEIC 450, TOEIC 500, TOEIC 550 là số điểm TOEIC yêu cầu đầu ra của rất nhiều các trường Đại học tại Việt Nam và cũng là mức điểm mong muốn của những người muốn xin việc hoặc cần chứng chỉ để thăng tiến trong công việc.

NHƯNG bạn đang gặp phải VẤN ĐỀ sau…

► 100% mất gốc tiếng Anh

► Không biết ôn thi TOEIC như thế nào

► Tự học rất nhiều nhưng không hiệu quả

ĐỪNG LO!!! Anh Ngữ Ms Hoa đã có giải pháp dành riêng dành cho bạn! Đó là…


KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+ CHO NGƯỜI MẤT GỐC – CAM KẾT ĐẦU RA 100%

Đối tượng: Tất cả những bạn chưa học tiếng Anh bao giờ hoặc mất gốc tiếng Anh mặc dù đã học nhiều năm nhưng kiến thức cơ bản vẫn rất kém, khả năng nghe còn yếu.

Khóa học: Trải qua 3 khóa học tại Anh ngữ Ms Hoa đó là: Basic TOEIC, Pre TOEIC và TOEIC A

Mục tiêu đầu ra: Lấy lại kiến thức căn bản tiếng Anh (khóa Basic TOEIC) và 250 – 300 (khóa Pre TOEIC), 350 – 400 (Khóa TOEIC A)

Cam kết trung tâm: 

 • Mất gốc lấy lại căn bản, tạo cảm hứng mỗi khi đến lớp
 • Đạt 450 – 500 điểm sau mỗi khóa học 5,5 tháng
 • Học lại MIỄN PHÍ nếu học viên không đạt điểm đầu ra

Cam kết học viên: Để đạt điểm đầu ra học viên cần thực hiện

 • Đi học đầy đủ các buổi trên lớp
 • Làm bài tập về nhà đầy đủ và chăm chỉ
 • Trên lớp chăm chỉ học tập theo hướng dẫn của giảng viên

Hình thức học: Online và Offline. Ngoài hình thức học ngay tại hệ thống 23 cơ sở của Anh ngữ Ms Hoa thì bạn cũng hoàn toàn có thể chinh phục điểm cao TOEIC trực tuyến dựa trên nền tảng học trực tuyến Ebomb top 3 thế giới

Kết quả hình ảnh cho ĐĂNG KÝ NGAY GIF


PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY RIPL ĐỘC QUYỀN

► Anh ngữ Ms Hoa tự tin cam kết giúp học viên đạt mục tiêu trong thời gian ngắn nhất là dựa vào phương pháp giảng dạy RIPL ĐỘC QUYỀN. 

VỚI PHƯƠNG PHÁP RIPL:

– Luôn hướng đến sự phát triển toàn diện của mỗi học viên, Anh ngữ Ms Hoa không chỉ nỗ lực đem đến những giá trị học thuật thông qua từng bài giảng, mà còn theo đuổi mục tiêu giúp các bạn khai phá nhiều hơn những tiềm năng của bản thân theo nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống.

Từ phương pháp giảng dạy S-SMART ban đầu khi kết hợp công nghệ Slide và bộ công cụ giảng dạy chuyên môn hiện đại hơn. Phương pháp RIPL đã đẩy tính thực hành lên cao nhất, đi theo chuyên môn, cảm hứng và luyện thi dựa theo bảng truyền thống.

RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm.

LỘ TRÌNH HỌC TỪ 0 ĐẾN 550 TOEIC

Giai đoạn 1
BASIC TOEIC

► Điều kiện: Người mất gốc

Mục tiêu: Lấy lại kiến thức căn bản tiếng Anh, hệ thống lại nền tảng kiến thức 

► Giáo viên: 1 – 2 Giảng viên đứng lớp. Tất cả giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy TOEIC 3 năm trở lên, chuyên môn cao và có phương pháp dạy năng động, sáng tạo, truyền cảm hứng, đam mê Tiếng Anh.

► Thời gian khóa học: Hơn 1,5 tháng (16 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng)

► Nội dung: Học Listening và điền từ

► Giáo trình: Sử dụng Giáo trình được chọn lọc từ các nguồn uy tín, chính thống và có bản quyền, thiết kế cập nhật sát với đề thi TOEIC mới nhất

► Hoạt động ngoại khóa: Tham gia CLB tiếng Anh Paint Yourself; event chia sẻ kinh nghiệm luyện thi Toeic miễn phí.

Giai đoạn 2

PRE TOEIC

► Điều kiện: Học xong khóa Basic TOEIC hoặc đầu vào 250 TOEIC

Mục tiêu: Lấy lại kiến thức căn bản tiếng Anh

► Giáo viên: 1 – 2 Giảng viên đứng lớp. Tất cả giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy TOEIC 3 năm trở lên, chuyên môn cao và có phương pháp dạy năng động, sáng tạo, truyền cảm hứng, đam mê Tiếng Anh.

► Thời gian khóa học: Hơn 02 tháng (24 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng)

► Nội dung: Chia làm 2 phần; 11 buổi Listening, 11 buổi Reading, 01 buổi Mid Term và 01 buổi final Term.

► Giáo trình: Sử dụng Giáo trình được chọn lọc từ các nguồn uy tín, chính thống và có bản quyền, thiết kế cập nhật sát với đề thi TOEIC mới nhất

► Hoạt động ngoại khóa: Tham gia CLB tiếng Anh Paint Yourself; event chia sẻ kinh nghiệm luyện thi Toeic miễn phí.

Giai đoạn 3

TOEIC A

Điều kiện: Đã hoàn thành xong khóa Pre TOEIC

Mục tiêu: 450-500+ điểm TOEIC

Giáo viên: 1 – 2 Giảng viên đứng lớp. Tất cả giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy TOEIC 3 năm trở lên, chuyên môn cao và có phương pháp dạy năng động, sáng tạo, truyền cảm hứng, đam mê Tiếng Anh.

Thời gian khóa học: Hơn 02 tháng (25 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng)

Nội dung: Chia làm 2 phần; 11 buổi Listening, 11 buổi Reading, 01 buổi Mid Term và 01 buổi final Term.

Giáo trình: Sử dụng Giáo trình được chọn lọc từ các nguồn uy tín, chính thống và có bản quyền, thiết kế cập nhật sát với đề thi TOEIC mới nhất

Hoạt động ngoại khóa: Tham gia CLB tiếng Anh Paint Yourself; event chia sẻ kinh nghiệm luyện thi Toeic miễn phí

Kiến thức đạt được sau khóa TOEIC A:

    Nắm được phương pháp và kĩ năng nghe cũng như đọc hiểu, phương pháp làm bài thi

     Nắm được dạng thức đề thi chuẩn thông qua các bài tập, bài kiểm tra giữa kì và cuối kì do chính Anh ngữ Ms Hoa biên soạn

     Nhận những chia sẻ về Mẹo làm bài, các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong đề thi TOEIC của Các Sứ giả của Trung tâm. 

Với phương pháp giảng dạy RIPL Anh ngữ Ms Hoa tự tin cam kết giúp học viên đạt chuẩn đầu ra:

► Là mô hình đào tạo kiểu mới được sáng tạo, thiết kế độc quyền bởi Anh ngữ Ms Hoa – lần đầu tiên và duy nhất có tại Việt Nam

Với lộ trình học rõ ràng như trên, KHÔNG còn bất cứ khó khăn nào có thể cản trở bạn đạt được mức điểm 550+ TOEIC, chỉ đơn giản là bạn có muốn thực hiện điều đó hay không thôi! ^^

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Tặng ngay Gói Gia sư miễn phí 1-1 khi đăng ký trọn bộ khóa học trong hôm nay!

THÀNH TÍCH HỌC VIÊN ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Phương Trinh lớp Luyện đề 10 buổi đạt 990 TOEIC

Bảng điểm TOEIC - Nguyễn Bảo Như

Nguyễn Bảo Như – Cô gái “mù” tiếng Anh đạt 875 TOEIC sau khóa học

>> XEM CHI TIẾT

Nguyễn Văn Tý – Đạt 805 TOEIC sau khóa Pre TOEIC tại Anh ngữ Ms Hoa Đà Nẵng

>> XEM CHI TIẾT

Học viên lớp Pre1462 – Đạt 760 TOEIC sau 2 tháng

➨ Xem thêm học viên điểm cao TẠI ĐÂY

Bên cạnh thời gian học trên lớp, các bạn còn nhận những quyền lợi tuyệt vời sau:

✓ Học TOEIC Online, làm bài Test Online thỏa thích trên website www.anhngumshoa.com

✓ Tham gia Cộng đồng TỰ HỌC TOEIC 990 cùng cô Hoa với hơi 200.000 thành viên và đội ngũ admin siêu nhiệt tình

✓ Được thầy cô giáo hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc về bài thi TOEIC, kinh nghiệm ôn thi… trên GROUP kín của lớp.

HỆ THỐNG CƠ SỞ CỦA ANH NGỮ MS HOA:

➨ Đừng bỏ qua CƠ HỘI sở hữu chứng chỉ TOEIC với mức điểm mong muốn để thực hiện ước mơ của mình các bạn nhé! Anh Ngữ Ms Hoa luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của bạn 24/24, hãy COMMENT bất cứ điều gì bạn thắc mắc bên dưới bình luận nhé! ^^

Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Toàn bộ kiến thức về thì quá khứ đơn cần biết

Thì quá khứ đơn (Past Simple) là một trong những thì cơ bản nhất không thể bỏ qua trong tiếng Anh. Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm về các cấu trúc quen thuộc của thi này nhé.

Thì quá khứ đơn là chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu trong chuỗi bài học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC cần thiết. Đây là một trong những thì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, chính vì vậy nhất định các em phải nắm vững hiểu về công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết … của thì quá khứ đơn chuẩn xác.

Ví dụ về thì quá khứ đơn

Ví dụ về thì quá khứ đơn

​​​​​Hãy sẵn sàng cho bài học Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Toàn bộ kiến thức về công thức, cách dùng ngay thôi nào!

#1. KHÁI NIỆM

Thì quá khứ đơn (Past simple) dùng để diễn tả hành động sự vật đã xảy ra trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

Ví dụ: 

 • We went shopping yesterday. (Ngày hôm qua chúng tôi đã đi mua sắm)
 • He didn’t come to school last week. (Tuần trước cậu ta không đến trường.)

#2. CÔNG THỨC

Thể

Động từ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

Công thức: S + was/ were + O

S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

S= We/ You/ They (số nhiều) + were

Ví dụ 1: My computer was broken yesterday. (máy tính của tôi đã bị hỏng hôm qua)

Ví dụ 2: They were in Paris on their summer holiday last year. (Họ ở Paris vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.)

 Công thức: S + V-ed/ VQK (bất quy tắc) + O

Khi chia động từ có quy tắc ở thì quá khứ, ta chỉ cần thêm hậu tố “-ed” vào cuối động từ

Có một số động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo qui tắc thêm “-ed”. Những động từ này ta cần học thuộc.

Ví dụ 1: She watched this film yesterday. (Cô ấy đã xem bộ phim này hôm qua.)

Ví dụ 2: went to sleep at 11p.m last night. (Tôi đi ngủ 11 tối qua)

Phủ định

S + was/were not + Object/Adj

Đối với câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “to be”.

CHÚ Ý:

– was not = wasn’t

– were not = weren’t

Ví dụ:

– She wasn’t very happy last night because of having lost money. (Tối qua cô ấy không vui vì mất tiền)

-We weren’t at home yesterday. (Hôm qua chúng tôi không ở nhà.)

S + did not + V (nguyên thể)

Trong thì quá khứ đơn câu phủ định ta mượn trợ động từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động từ theo sau ở dạng nguyên thể.)

Ví dụ 1: He didn’t play football last Sunday. (Anh ấy đã không chơi bóng đá vào chủ nhật tuần trước.)

Ví dụ 1: We didn’t see him at the cinema last night. (Chúng tôi không trông thấy anh ta tại rạp chiếu phim tối hôm qua.)

Nghi vấn

Câu hỏi: Was/Were+ S + Object/Adj?

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was.

– No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were.

– No, we/ you/ they + weren’t.

Câu hỏi ta chỉ cần đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ.

 

Ví dụ 1: Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday? (Cô ấy có bị mệt vì nghe khách hàng phàn nàn ngày hôm qua không?)

Yes, she was./ No, she wasn’t. (Có, cô ấy có./ Không, cô ấy không.)

Ví dụ 2: Were they at work yesterday? (Hôm qua họ có làm việc không?)

Yes, they were./ No, they weren’t. (Có, họ có./ Không, họ không.)

Câu hỏi: Did + S + V(nguyên thể)?

Trong thì quá khứ đơn với câu hỏi ta mượn trợ động từ “did” đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng nguyên thể.

 

Ví dụ 1: Did you visit Ha Noi Museum with your class last weekend? (Bạn có đi thăm bảo tàng Hà Nội với lớp của bạn cuối tuần trước hay không?)

Yes, I did./ No, I didn’t. (Có, mình có./ Không, mình không.)

Ví dụ 2: Did she miss the train yesterday? (Cô ta có lỡ chuyến tàu ngày hôm qua hay không?)

Yes, She did./ No, She didn’t. (Có, cậu ta có./ Không, cậu ta không.)

#3. CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

 • Ta thêm “-ed” vào sau động từ:

Thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ: Ví dụ: Watch – watched / turn – turned/ want – wanted/ attach – attached/…

 • Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”:

Ví dụ: type – typed/ smile – smiled/ agree – agreed

 • Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.

Ví dụ: stop – stopped/ shop – shopped/ tap – tapped/

Ngoại lệ một số từ không áp dụng quy tắc đó: commit – committed/ travel – travelled/  prefer – preferred

 • Động từ tận cùng là “y”:

– Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.

Ví dụ: play – played/ stay – stayed

– Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.

Ví dụ: study – studied/ cry – cried

Cách phát âm “-ed”:

Đọc là /id/ khi tận cùng của động từ là /t/, /d/
Đọc là /t/ khi tận cùng của động từ là /ch/, /s/, /x/, /sh/, /k/, /f/, /p/
Đọc là /d/ khi tận cùng của động từ là các phụ âm và nguyên âm còn lại

➨ Xem thêm cách phát âm đuôi ED trong thì quá khứ trong video dưới đây:

 • Một số động từ bất qui tắc không thêm “ed”.

Có một số động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo qui tắc thêm “ed”. Những động từ này ta cần tự học thuộc chứ không có một qui tắc chuyển đổi nào. Dưới đây một số động từ bất quy tắc:

Động từ nguyên thể

Động từ quá khứ

bất quy tắc

Nghĩa

go

went

đi

see

saw

thấy

smell

smelt

người

drive

drove

lái

break

broke

vỡ

tell

told

kể

speak 

spoke

nói

say

said

nói

hold 

held

giữ

keep

kept

nắm, giữ

take

took

lấy

understand

understood

hiểu

know

knew

biết

write

wrote

viết

#4. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

➣ Diễn đạt một hành động xảy ra một, một vài lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ

Ví dụ 1: He visited his parents last weekend. (Anh ấy đã đến thăm ba mẹ anh ấy vào cuối tuần trước)

Ví dụ 2: She went home last Friday. (Cô ấy đã về nhà vào thứ 6 trước)

He visited his parents every weekend

He visited his parents every weekend

 Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Ví dụ 1:  She came home, switched on the computer and checked her e-mails. (Cô ấy đã về nhà, bật máy tính và kiểm tra email.)

Ví dụ 2: She turned on her computer, read the message on Facebook and answered it. (Cô ấy đã mở máy tính, đọc tin nhắn facebook và trả lời tin nhắn)

She came home, switched on the computer and checked her e-mails

She came home, switched on the computer and checked her e-mails

➣ Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ

Ví dụ 1:  When I was having breakfast, the phone suddenly rang. (Khi tôi đi ăn sáng và điện thoại đột nhiên reo lên)

Ví dụ 2: When I was cooking, my parents came. (Khi tôi đang nấu ăn, ba mẹ tôi đến)

When I was having breakfast, the phone suddenly rang

When I was having breakfast, the phone suddenly rang

➣ Dùng trong câu điều kiện loại II

Ví dụ 1:  If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có 1 triệu đô, tôi sẽ mua oto)

Ví dụ 2If I were you, I would do it. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm việc đó)

If I had a million USD, I would buy that car

If I had a million USD, I would buy that car

#5. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Đối với thì Quá khứ đơn các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy dấu hiệu nhận biết:

 • Trong câu có các từ như: yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).

 • Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Ví dụ 1: Yesterday morning, Tom got up early; then he ate breakfast and wen t to school. (Sáng hôm qua, Tom dậy trễ, sau đó cậu ấy ăn sáng và đến trường)

Ví dụ 2:  Tom lived in VietNam  for six years, now he lives in Paris (Tom sống ở Việt Nam trong khoảng 63 năm, giờ cậu sng ở Paris)

Ví dụ 3:  The plane took off two hours ago. (Máy bay đã cất cánh cách đây 2 giờ.)

➨ Kiểm tra những kiến thức vừa học với: Bài tập về thì quá khứ đơn (có đáp án)


Nếu bạn muốn nhận tư vấn tham gia các khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình tự biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ của Học viên. Bạn Hãy đăng ký ngay Tại Đây nhé!

➨ Xem thêm một số thì khác:

 • Thì quá khứ tiếp diễn ( past continuous)
 • Thì hiện tại hoàn thành – tất tần tật kiến thức thì hiện tại hoàn thành

#6. BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Bài 1: Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các động từ sau ở dạng chính xác:

(buy – catch – cost – fall – hurt – sell – spend – teach – throw -·write)

1. Mozart …wrote….. more than 600 pieces of music.

2 ‘How did you learn to drive?’ ‘My father . …………….. me.’

3 We couldn’t afford to keep our car, so we …………… .. it.

4 Dave ………………………………… down the stairs this morning and … . ………… ……………. his leg.

5 joe ………………………………… the ball to Sue, who .. ….. .. .. .. .. …………… it.

 6 Ann ………. ….. a lot of money yesterday. She . … ……….. a dress which ……….. ….. .. ….. £100.

Bài 2: Hoàn thành các câu. Đặt động từ vào đúng dạng.

1. lt was warm, so I ………. off my coat. (take)

2. The film wasn’t very good. I .……….. it much. (enjoy)

3. I knew Sarah was busy, so I …………………… ………………….. her. (disturb)

4. We were very tired, so we . …………………. …………… the party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ………………………………………….. well. (sleep)

6. The window was open and a bird ……………… ……….. ….. . into the room. (fly)

7. The hotel wasn’t very expensive. lt .. ….. …. . …………. much to stay there. (cost)

8. I was in a hurry, so I….. …. … .. ……… time to phone you. (have)

9 lt was hard carrying the bags. They ………………………….. .. ……………. very heavy. (be)

Bài 3: Chọn đáp án đúng

1. They __________ the bus yesterday.

A. don’t catch           B. weren’t catch       C. didn’t catch         D. not catch

2. My sister  __________ home late last night.

A. comes                    B. come                      C. came                     D. was come

3. My father __________  tired when I __________ home.

A. was – got              B. is – get                   C. was – getted          D. were – got

4. What __________ you __________ two days ago?

A. do – do                  B. did – did                C. do – did                 D. did – do

5. Where __________ your family __________ on the summer holiday last year?

A. do – go                  B. does – go               C. did – go                 D. did – went

Bài 4: Bạn có cuộc nói chuyện với James về kỳ nghỉ của anh ấy. Viết câu hỏi của bạn để hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây nhé:

Hi. How are things?

Fine, thanks. I’ve just had a great holiday.

1. Where ….did you … go… ?

To the U.S. We went on a trip from San Francisco to Denver.

2. How …………… ………………………… . ? By car?

Yes, we hired a car in San Francisco.

3. lt’s a long way to drive. How long. …………………… to get to Denver?

Two weeks.

4. Where ………………. ? In hotels?

Yes, small hotels or motels.

5. ………………………. good?

Yes, but it was very hot – sometimes too hot

6……………….. the Grand Canyon ?

Of course. lt was wonderfull.

Bài 5: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

Claire: (Did you have (you / have) a nice weekend in Paris? 
Mark: Yes, thanks. It was good. We looked around and then we saw a show. 
(1) ………………………………. (we / not / try) to do too much. 
Claire: What sights (2) ……………………………………. (you / see)? 
Mark: We had a look round the Louvre. (3)……………………………. (I / not / know) there was so much in there. 
Claire: And what show (4)……………………………………….. (you / go) to? 
Mark: Oh, a musical. I forget the name. (5) ………………… (I / not / like) it. 
Claire: Oh, dear. And (6) ………………………………………. (Sarah / enjoy) it? 
Mark: No, not really. But we enjoyed the weekend. Sarah did some shopping, too, but 
(7) ……………………… (I / not / want) to go shopping.

#7. ĐÁP ÁN

Bài 1: 

1. wrote

2. taught

3. sold 

4. fell … hurt 

5. threw .. . caught 

6. spent … bought … cost

Bài 2:

1. took

2. didn’t enjoy

3. didn’t disturb

4. left

5. didn’t sleep

6. flew

7. didn’t cost

8. didn’t have

9. wer

Bài 3:

1. C

2. C

3. A

4. D

5. C

Bài 4: 

1. did you

2. did you travel I did you go

3. did it take (you)

4. did you stay

5. Was the weather

6. Did you go to I Did you see I Did you visit

Trên đây là toàn bộ kiến thức của thì quá khứ đơn, hi vọng sẽ giúp ích các bạn có thêm kiến thức tiếng Anh được tốt nhất nhé! Chúc các em học tập thật tốt trên con đường chinh phục tiếng Anh. Nếu em cần tìm một lộ trình học tập cụ thể và phù hợp, hãy đăng ký ngay với cô nhé.

 

Chúc các bạn học tốt! ^^

[TỔNG QUAN] Khoá Ngữ Pháp Trọng Điểm TOEIC

Khoá 10 buổi Ngữ Pháp Trọng Điểm TOEIC sẽ giúp các em hệ thống lại một cách rõ ràng và trực quan nhất những cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong đề thi TOEIC sử dụng.

Các em thân mến

Hôm nay cô rất vui mừng được giới thiệu với các em 1 khoá học sẽ giúp được cho các em rất nhiều trong quá trình học TOEIC của bản thân. 

Để giúp các em học tiếng Anh tốt hơn, nắm vững được những cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong bài thi TOEIC, cô Tạ Hoà đã thực hiện Khóa Ngữ pháp trọng điểm TOEIC dành cho các em trên khắp mọi miền đất nước.

Khóa học này gồm 10 buổi, mỗi bài học sẽ giúp các em tiếp cận với cấu trúc ngữ pháp một cách trực quan và rõ ràng nhất, đặc biệt Anh Ngữ Ms Hoa chỉ đưa đến cho các em những gì các em và đề thi TOEIC cần chứ không dạy những gì mà Tiếng Anh có. 10 chủ điểm ngữ pháp trong khoá học này đều là những chủ điểm cực kì quan trọng và chắc chắn sẽ được đề thi TOEIC sử dụng.  

KHOÁ HỌC 10 BUỔI NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM TOEIC:

1. Bài tổng quan

2. Unit 1: Sentences structure (Cấu trúc câu)

3. Unit 2: Tenses (Thì)

4. Unit 3: Active – Passive (Chủ động – Bị động)

5. Unit 4: Adverb – Adjective (Trạng từ – Tính từ)

6. Unit 5: Pronoun (Đại từ)

7. Unit 6: Noun (Danh từ)

8. Unit 7: Conjunction (Liên từ)

9. Unit 8: Relative Clause (Mệnh đề Quan hệ)

10. Unit 9: Grammar Question (Câu hỏi ngữ pháp)

Trên đây là 9 chủ điểm quan trọng và trọng tâm nhất mà các bạn sẽ được đón nhận trong khoá học này. Điều đặc biệt ở đây là cô Tạ Hoà sẽ chỉ tập trung đưa ra cho các bạn những chủ điểm ngữ pháp mà đề thi TOEIC test, mà không phải là tất cả những kiến thức ngữ pháp mà tiếng Anh có. Khi các bạn học theo những chủ điểm ngữ pháp này, và học theo những cái “Tip”, mẹo mà cô đưa ra thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức, cũng như tăng kỹ năng làm bài một nhanh hơn mà không phải đau đầu nhớ những kiến thức ngữ pháp mà chúng ta đã học từ ngày xưa. 

Hi vọng rằng với khóa 10 buổi online học Trọng điểm Ngữ Pháp TOEIC miễn phí này, các em đã có những trải nghiệm tuyệt vời và sẵn sàng bứt phá giới hạn bản thân tự tin sử dụng tiếng Anh trong công việc và cuộc sống nhé.

Chúc các em luôn học thật tốt tiếng Anh !!!

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI TOEIC, GIAO TIẾP, 4 KỸ NĂNG:

   HÀ NỘI: https://www.anhngumshoa.com/lich-khai-giang/ha-noi

   HỒ CHÍ MINH: https://www.anhngumshoa.com/lich-khai-giang/ho-chi-minh

   ĐÀ NẴNG: https://www.anhngumshoa.com/lich-khai-giang/da-nang