Luyện nghe Tiếng Anh HSG 3Đây là bài test có thể phù hợp với những bạn có kỹ năng nghe tốt hơn một chút, các bạn khác cũng có thể luyện để cải thiện kỹ năng nghe. Hãy cố gắng luyện nghe nhé!
Đáp án được để dưới đây, các bạn hãy nghe trước khi xem.
SECTION I: Listen the recording below and complete the notes
1. business
2. third
3. sport(s) Centre
4. (a) cleaner
5. Library
6. International House
7. B659
8. (an) office assistant
9. answer (the) phone
10. 11.30

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Level 1 – luyện nghe tiếng anh (7) – fill in the blanksKEY 1. FEMALE 2. WEIGHTS 3. PROUD 4. WIFE
FANPAGE
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

2. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

3. LEARN ACADEMIC VOCABULARY

4. EBOOK TIẾNG ANH

5. PHÂN TÍCH ESSAY

GROUP:
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH
:
2. MASTER VOCABULARY

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Level 1 – luyện nghe tiếng anh (10) – fill in the blanksKEY : 1. McDonald’s. 2. SPORTS 3. MAGAZINES 4. SAVING 5. DEAL 6. LEND
FANPAGE
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

2. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

3. LEARN ACADEMIC VOCABULARY

4. EBOOK TIẾNG ANH

5. PHÂN TÍCH ESSAY

GROUP:
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH
:
2. MASTER VOCABULARY

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Luyện nghe Tiếng Anh trình độ A Tiếng Anh 7 thí điểmLuyện nghe Tiếng Anh trình độ A Tiếng Anh 7 thí điểm giúp các em học Tiếng Anh tốt hơn mỗi ngày. Luyện nghe Tiếng Anh trình độ A Tiếng Anh 7 thí điểm

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Level 1 – luyện nghe tiếng anh (6) – fill in the blanksKEY: 1. PAWS 2. FUR 3.KITTEN 4. HUNT 5. SCRATCHED
FANPAGE
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

2. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

3. LEARN ACADEMIC VOCABULARY

4. EBOOK TIẾNG ANH

5. PHÂN TÍCH ESSAY

GROUP:
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH
:
2. MASTER VOCABULARY

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Level 1 – luyện nghe tiếng anh (9) – fill in the blanksKEY, 1. HID 2. BUNNIES 3. CLOSE 4.BASKET 5. COUCH 6. SHARES
FANPAGE
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

2. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

3. LEARN ACADEMIC VOCABULARY

4. EBOOK TIẾNG ANH

5. PHÂN TÍCH ESSAY

GROUP:
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH
:
2. MASTER VOCABULARY

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Level 1 – luyện nghe tiếng anh (8) – fill in the blanksKEY: 1. HOCKEY 2. PRACTICES 3. WATCHES 3. LEAGUE 5. COLLEGE 6. SUCCESSFUL
FANPAGE
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

2. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

3. LEARN ACADEMIC VOCABULARY

4. EBOOK TIẾNG ANH

5. PHÂN TÍCH ESSAY

GROUP:
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH
:
2. MASTER VOCABULARY

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Level 1 – luyện nghe tiếng anh (11) – fill in the blanksKEY 1. COTTAGE 2. BOARD 3. CAMP 4. CAMPFIRE 5. GRACE
FANPAGE
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

2. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

3. LEARN ACADEMIC VOCABULARY

4. EBOOK TIẾNG ANH

5. PHÂN TÍCH ESSAY

GROUP:
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH
:
2. MASTER VOCABULARY

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh

Level 1 – luyện nghe tiếng anh (5) – fill in the blanksKEY 1. SHARE 2. LIVING ROOM 3. BASEMENT 4. GARAGE 5. VEGETABLE
FANPAGE
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

2. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

3. LEARN ACADEMIC VOCABULARY

4. EBOOK TIẾNG ANH

5. PHÂN TÍCH ESSAY

GROUP:
1. LUYỆN NGHE TIẾNG ANH
:
2. MASTER VOCABULARY

Các bạn đang xem tại website: EL Cerrito Gauchos – Trường Học Tiếng Anh Online Miễn Phí

> Xem thêm tại: Luyện nghe tiếng anh