Tổng hợp động từ “to be” trong tiếng Anh

Tổng hợp động từ “to be” trong tiếng Anh

Động từ “to be” là ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh mà bạn thường xuyên sử dụng trong các bài kiểm tra, bài thi hoặc giao tiếp cuộc sống. Nếu bạn đẫ tìm đến được đây, chắc hẳn bạn chưa nắm vững được kiến thức này. Bởi vậy, bài viết này mình sẽ chia sẻ cho bạn kiến thức về động từ “to be” chi tiết nhất.

Chức năng của động từ “to be”

Động từ “to be” thường đứng sau chủ ngữ thể hiện sự tồn tại, trạng thái hoặc đặc điểm của một vật hoặc người.

Bảng động từ "to be"
Bảng động từ “to be”

Động từ “to be” thì hiện tại

Trong các thì hiện tại, động từ “to be” có 3 biến thể là: am, is và are. Trong đó:

  • Am: Được dùng cho chủ ngữ “I” duy nhất.
  • Is: Được dùng cho chủ ngữ số ít “He, She, It” và bất cứ danh từ số ít nào.
  • Are:Được dùng cho chủ ngữ “You, We, They” và bất cứ chủ ngữ số nhiều nào.

Ta sử dụng động từ “to be” khi muốn giới thiệu tên, địa điểm, tính chất hoặc trạng thái của một người, vật hoặc sự kiện ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

  • I am a boy. (Tôi là con trai.)
  • He is a soccer player. (Anh ấy là cầu thủ bóng đá.)
  • They are members of the drawing club. (Họ là thành viên của câu lạc bộ vẽ.)

Động từ “to be” thì quá khứ

Trong các thì quá khứ, động từ “to be” có 2 biến thể là: was và were. Trong đó:

  • Was: Được sử dụng cho chủ ngữ ngôi thứ nhất và thứ 3 số ít như: “I, he, she, it” hoặc các danh từ số ít.
  • Were: Được sử dụng cho chủ ngữ ngôi thứ hai như: “You, they, we” hoặc các danh từ số nhiều.

Động từ “to be” dạng hoàn thành

Dạng hoàn thành của động từ “to be” là “been”.

Ví dụ: She has been rude, but now she apologizes. (Cô ấy đã vô lễ, nhưng bây giờ cô ấy xin lỗi.)

=> Xem thêm: Tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Bài tập về động từ “to be”

Bài tập:

Peter Baker ____ from Manchester, but Paul and John ____ from London ____. Manchester and London cities in England. Hamburg ____ a city in Germany. Sandra ____ at school today. Jack and Peter ____ her friends. They ____ in the same class. Mr and Mrs Baker ____ on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She ____ a nice girl. Peter says: “My grandfather ____ in hospital. I ____ at home with my grandmother.” What time ____ it? It ____ 8 o’clock. ____ you tired? No, I ____ not.

Đáp án: Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr and Mrs Baker are on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She is a nice girl. Peter says: “My grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother.” What time is it? It is 8 o’clock. Are you tired? No, I am not.

Trên đây mình đã chia sẻ cho bạn kiến thức về động từ “to be”. Nếu bạn có những đóng góp nào khác về bài học này thì hãy comment xuống phía dưới cho mọi người cùng biết nhé. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!